Y

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu internetowego www.eretailer.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem www.eretailer.pl. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

- niniejszy regulamin określa zasady zawierania pomiędzy kupującym a klientami, towarów przy pomocy sklepu internetowego www.eretailer.pl

- Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

- Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamawianego towaru terminu dostawy i ceny.

- Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

WARUNKI OGÓLNE

Sklep internetowy  www.eretailer.pl , umożliwia dokonywanie zamówienia za pośrednictwem Internetu.

- Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

 - Informacje podane w trakcie zamawiania towaru powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem rzeczy. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

- Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane klienta nie zostały pozyskane i zmodyfikowane przez osoby nieupoważnione.

- Informacja o dostępności towaru i okresie oczekiwania będzie podana w mailu wysłanym na adres zamawiającego. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

- Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym  www.eretailer.pl są podane w złotych polskich i zawierają  VAT (są cenami brutto).

 

 

 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pomocą strony internetowejwww.eretailer.pl

 

 - Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia,www.eretailer.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

- Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez www.eretailer.pl na stronie sklepu internetowego. Każde zamówienie będzie realizowane po potwierdzeniu telefonicznym przezwww.eretailer.pl

-  Zamówiony towar jest wysyłany przez www.eretailer.pl  lub bezpośrednio przez producenta/dystrybutora zamówionego towaru - według wyboru firmy .  Czas dostawy , który jest uzależniony od rejonu dostawy oraz wyboru przez zamawiającego przewoźnika . Dostawa następuje w dni robocze . W przypadku , gdy zamówiony produkt nie jest w danym momencie dostępny z winy producenta, Zamawiający zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany w przeciągu 1(roboczego) dnia za pomocą e-mail lub telefonicznie. W takiej sytuacji możliwe będzie dokonanie wyboru produktu zamiennego lub rezygnacja z zamówienia.

 -Klient posiada prawo wyboru miejsca dostawy. -Zamówienia są realizowane po :

  • dokonaniu pełnej przedpłaty na konto wskazane na stronie www.eretailer.pl  przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek sklepu internetowego  w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy: nr rachunku
 
m Bank o/BRE
84 1140 2004 0000 3602 3096 2541

 

  • „za pobraniem" - płacąc na poczcie przy odbiorze przesyłki lub gotówką przy odbiorze - płacąc kurierowi. Koszty przesyłki są pokrywane przez zamawiającego.

GWARANCJE I REKLAMACJE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 - Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni. 

- Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

- Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

- W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

- Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient

- Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta i/lub dystrybutora. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt odbiorcy. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

- Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesyłki dotyczące zwrotu lub wymiany towaru, które zostały wysłane przez Klientów, a następnie zaginęły w firmie przesyłkowej.

- W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

- Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

 

 

 

SŁOWNICZEK

Sprzedający :

SIMP Consulting Stanisław Płaskowicki

Ul. Pradzyńskiego 30

05-820 Piastów  

NIP PL 753-101-04-72

 

Działający pod marką  www.eretailer.pl  z siedzibą w Piastowie ul. Prądzyńskiego 30.

Klient, Zamawiający – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również konsument)

Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.eretailer.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

Towary – rzeczy prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

Formularz Rejestracji –dostępny na stronie internetowej Sklepu, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

Formularz Zamówienia -dostępny na stronie internetowej Sklepu, za pomocą którego Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.